Projekt: Spolupráce jako nástroj ve vzdělávání


Registrační číslo projektu:
         CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000532

Číslo programu:                            02

Název programu:                          Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:                                    02_16_010

Název výzvy:                                 Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP

Zahájení projektu:                         1. 1. 2017

Ukončení projektu:                       31. 1. 2020

Rozpočet projektu:                       12 765 825,- Kč

Příspěvek unie:                             10 850 951,12 Kč

Národní veřejné zdroje:              1 914 873,75 Kč

 

Anotace projektu:

Formou interního mentoringu bude podpořen osobnostně sociální a vědomostní rozvoj pedagogů, podpořeno zvýšení kvality pedagogických kompetencí a příprava pedagogů pro poskytování kolegiální podpory. Cílem projektu je podpora vhodných výukových postupů vedoucích k úspěšnosti žáka, k jeho lepšímu začlenění do procesu vzdělávání. Zapojením studentů UP do přípravy, realizace a následného vyhodnocení vyučovacího procesu bude podpořeno vzdělávání budoucích učitelů.

Cíle projektu:

Na učitele zaměřený procesní mentoring odpovídá vzdělávacím strategiím, které zrcadlí kompetenční učení žáků. Začíná vždy sdílením profesní vize a identifikací základních prvků systému učení se zkušeností, strukturou a vlastními individuálními očekáváními učitele v oblasti celoživotního učení a zvyšování kvality pedagogických kompetencí. Cíle mentoringu, který je takto zaměřen na profesní růst, implementaci poznatků je založen na těchto předpokladech:  Každý potřebuje vlastní prostor a čas k učení a integraci získaných kompetencí. Emocionální bezpečí a důvěra jsou důležité pro získání kognitivní a kompetenční komplexity, zejména v průběhu procesů změny.

Mentoring je reciproční sytém růstu a řízení vlastního učení.  Cíl a centrum pro každý mentorský vztah je zvýšení kvality a efektivity učení žáků. Úspěšný mentoring je integrální součástí vzdělávání v rámci školy a komunity.

Cíle projektu:

  • získat dovednosti potřebné pro mentoring, ale i pro vedení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • rozvinout profesní kompetence potřebné pro individualizaci a diferenciaci vzdělávání dětí,
  • rozvinout osobnostní a sociální dovednosti především v oblasti emoční inteligence učitele (schopnost emoční podpory, rozvoj komunikativních dovedností, schopnost řešení konfliktů),
  • získat zahraniční zkušenosti a kriticky je reflektovat v souladu s aktuálními přístupy v českých školách,
  • podpora vzdělávání budoucích učitelů, prohloubení spolupráce s univerzitou.


Klíčové aktivity projektu:

Kolegiální podpora formou interního mentoringu
Propojení studentů s aktivními pedagogy
Zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky